Thursday, 3 July 2014

EXPERIMENT_02_01

CURRENT CIRCUIT

식물에 흐르는 미세 전류의 변화량을 측정하기 위해 Adafruit 의 INA219 Current Sensor를 사용하였다. 측정 범위는  +26VDC 이고, 측정 해상도는  ±3.2A 범위에서 0.8mA 이다. 

                                                 INA219
                                                 INA219
                                                 CURRENT CIRCUIT